Stichting Dorpsservicewinkel Gassel
De Stichting Dorpsservicewinkel Gassel is de initiatiefnemer van het project en is verantwoordelijk voor de exploitatie van het dorpsservicepunt. De stichting huurt de ruimte voor de winkel, cafetaria, bibliotheek, koffiecorner en spreekkamers van Mooiland Maasland en verhuurt deze weer door aan de betreffende ondernemers. Voor vragen over het dorpsservicepunt is de Stichting Dorpsservicewinkel Gassel dus het eerste aanspreekpunt.
Het bestuur van Stichting Dorpsservicewinkel Gassel bestaat uit;
Cor van Boekel, voorzitter cor.truusvanboekel@home.nl , tel: 0486-472232
Jan Schraven, secretaris jschraven@home.nl  , tel: 0486-471068
Fleur Hendriks, penningmeester , fleur_hendriks@hotmail.com
Antoon Vervoort, bestuurslid , toonvervoort@ziggo.nl
Maurice Willems, bestuurslid , m.j.a.willems@home.nl                                                                                                                                                                  Willie Thoonen Bestuurslid, williethoonen@hetnet.nl

 

Mooiland Maasland
Mooiland Maasland is de eigenaar van het gebouw en vanaf het begin betrokken bij het project. Samen met Stichting Dorpsservicewinkel Gassel geeft Mooiland Maasland invulling aan het dorpsservicepunt. Zij heeft een adviserende rol wat betreft organisatorische zaken en de praktische inrichting van het dorpsservicepunt.

Contactpersoon:
Bertho Smits
Arnoud van Gelderweg 69
5361 CV Grave
b.smits@mooiland.nl
Tel: 0486-439900

 

Het PON

Dat het initiatief van het dorpsservicepunt bij de gemeenschap ligt is enerzijds de kracht, maar maakt het anderzijds ook kwetsbaar. Daarom heeft het PON professionele ondersteuning en procesbegeleiding geboden bij de totstandkoming van het dorpsservicepunt. Het PON heeft (gevraagd en ongevraagd) ondersteuning en advies gegeven, de voortgang van het proces bewaakt, specifieke aandacht besteed aan de betrokkenheid van de dorpsbewoners en gezocht naar verbindingen tussen de activiteiten, diverse organisaties en bewoners, waardoor de meerwaarde en de betekenis van het project voor het dorp groter wordt.

Contactpersoon:
Jolanda Luijten
Postbus 90123
5000 LA Tilburg
j.luijten@hetpon.nl
Tel: 013–535 15 35

 

 

Naam: Stichting Dorpsservicewinkel Gassel

RSIN-nummer: 819667481

Contactgegevens:

Secretariaat: J.G.M. Schraven

De Akker 18

5438 AS Gassel

Tel: 0486-471068

Email: jschraven@home.nl

Website: www.gasselcentraal.nl

 

Doelstelling en beleid van de Stichting:

 

 • het bevorderen van een optimale leefbaarheid voor de bewoners en bezoekers in Gassel door het organiseren van activiteiten en het realiseren van voorzieningen die dienstig zijn aan dit doel;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
 • het beschikbaar stellen van ruimte voor maatschappelijk sociaal cultureel educatief recreatieve zaken in de ruimste zin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het realiseren en in stand houden van voorzieningen die bijdragen aan instandhouding dan wel verbetering van de leefbaarheid in Gassel;
 • het ondersteunen van bewoners uit het werkgebied, die initiatieven willen ontplooien, die gericht zijn op en bijdragen aan de realisering van het doel;
 • het initiëren en organiseren van activiteiten op sociaal, cultureel, recreatief en educatief gebied, die bijdragen aan de attractiviteit van het gebied.

 

Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit 5 personen t.w. 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 2 leden.

De namen van de bestuurders:

 • Cor van Boekel Voorzitter
 • Jan Schraven Secretaris
 • Fleur Hendriks Penningmeester
 • Antoon Vervoort Bestuurslid
 • Maurice Willems Bestuurslid
 • Willie Thoonen Bestuurslid

Het beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen salaris of andere beloningen voor het werk voor de Stichting. Gemaakte kosten worden desgewenst op declaratiebasis vergoed. Voor reiskosten is dat € 0,22 per km.

Verslag van uitgeoefende activiteiten 2015: 

– Aanleg terras voor de cafetaria

– Uitbreiding winkel door werving slager

– Werving nieuwe uitbater cafetaria

– Aanschaf en verzorging flowerbaskets voor lantaarnpalen op het dorpsplein

– Aanschaf sfeerverlichting aan de lantaarnpalen op alle toegangswegen naar het  dorpsplein en rondom het dorpsplein.