Stichting Dorpsservicewinkel Gassel
De Stichting Dorpsservicewinkel Gassel was de initiatiefnemer van het project en is verantwoordelijk voor de exploitatie van het dorpsservicepunt. De stichting huurde de ruimte voor de winkel, cafetaria, bibliotheek, koffiecorner en spreekkamers van Mooiland Maasland en verhuurde deze weer door aan de betreffende ondernemers. Voor vragen over het dorpsservicepunt is de Stichting Dorpsservicewinkel Gassel dus het eerste aanspreekpunt.

Het bestuur van Stichting Dorpsservicewinkel Gassel bestaat uit;

Cor van Boekel, voorzitter,  corvanboekel39@gmail.com

Jan Schraven, secretaris, jgmschraven@gmail.com

Maurice Willems, penningmeester, m.j.a.willems@home.nl

Willy Thoonen, bestuurslid, willie.thoonen@outlook.com

Antoon Vervoort, bestuurslid , agmvervoort@gmail.com

Hanneke Peperkamp, bestuurslid, hanneke.peperkamp@gmail.com

 

 

Mooiland Maasland en Stichting Dorpsbelangen Gassel
Woning Corporatie Mooiland Maasland was de eigenaar van het gebouw en vanaf het begin betrokken bij het project. Samen met Stichting Dorpsservicewinkel Gassel gaf Mooiland invulling aan het dorpsservicepunt. Zij had een adviserende rol wat betreft organisatorische zaken en de praktische inrichting van het dorpsservicepunt. Vanaf 15 juli 2020 heeft Stichting Dorpsbelangen Gassel het pand gekocht van corporatie Mooiland en is het dorp weer eigenaar van het pand. Het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Gassel bestaat uit dezelfde personen als het bestuur van Stichting Dorpsservicewinkel Gassel

 

Het PON

Dat het initiatief van het dorpsservicepunt bij de gemeenschap ligt is enerzijds de kracht, maar maakt het anderzijds ook kwetsbaar. Daarom heeft het PON professionele ondersteuning en procesbegeleiding geboden bij de totstandkoming van het dorpsservicepunt. Het PON heeft (gevraagd en ongevraagd) ondersteuning en advies gegeven, de voortgang van het proces bewaakt, specifieke aandacht besteed aan de betrokkenheid van de dorpsbewoners en gezocht naar verbindingen tussen de activiteiten, diverse organisaties en bewoners, waardoor de meerwaarde en de betekenis van het project voor het dorp groter wordt.

Contactpersoon:
Jolanda Luijten
Postbus 90123
5000 LA Tilburg
j.luijten@hetpon.nl
Tel: 013–535 15 35

 

Naam: Stichting Dorpsservicewinkel Gassel

RSIN-nummer: 819667481

Contactgegevens:

Secretariaat: J.G.M. Schraven

De Akker 18

5438 AS Gassel

Tel: 0486-471068

Email: jgmschraven@gmail.com

Website: www.gasselcentraal.nl

 

Doelstelling en beleid van de Stichting:

 

 • het bevorderen van een optimale leefbaarheid voor de bewoners en bezoekers in Gassel door het organiseren van activiteiten en het realiseren van voorzieningen die dienstig zijn aan dit doel;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
 • het beschikbaar stellen van ruimte voor maatschappelijk sociaal cultureel educatief recreatieve zaken in de ruimste zin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het realiseren en in stand houden van voorzieningen die bijdragen aan instandhouding dan wel verbetering van de leefbaarheid in Gassel;
 • het ondersteunen van bewoners uit het werkgebied, die initiatieven willen ontplooien, die gericht zijn op en bijdragen aan de realisering van het doel;
 • het initiëren en organiseren van activiteiten op sociaal, cultureel, recreatief en educatief gebied, die bijdragen aan de attractiviteit van het gebied.

 

Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit 5 personen t.w. 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en  3 leden.

De namen van de bestuurders:

 • Cor van Boekel Voorzitter
 • Jan Schraven Secretaris
 • Antoon Vervoort Bestuurslid
 • Maurice Willems Penningmeester
 • Willie Thoonen Bestuurslid
 • Hanneke Peperkamp Bestuurslid

Het beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen salaris of andere beloningen voor het werk voor de Stichting. Gemaakte kosten worden desgewenst op declaratiebasis vergoed. Voor reiskosten is dat € 0,22 per km.