Samenvatting enquête verkeersveiligheid Gassel

De overheid, gemeente en provincie, legt de nadruk op de aanpak van de N324, tussen Grave en Oss. Maar de provinciale weg N321 ter hoogte van Gassel behoeft net zo goed veiligheidsmaatregelen in plaats van alleen de onderhoudswerkzaamheden die de overheid van plan is.

Dat was de trigger om binnen Gassel een werkgroepje op te richten om met een korte vragenlijst de verkeersonveilige situaties in kaart te brengen. Welke locaties zijn het? Wat maakt de situatie onveilig? Welke zijn het belangrijkste en moeten voorrang krijgen?

De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, die de antwoorden heeft verwerkt.

 

Gassel support initiatief

De enquête heeft 222 reacties opgeleverd, waarmee gevaarlijke locaties in en rondom Gassel in kaart zijn gebracht. Een relatief hoge respons voor een klein dorp. Dat toont de betrokkenheid en ernst van de situatie wel aan. Behalve door de Dorpsraad en het Gassels Nieuws heeft de werkgroep ook support gekregen van sportverenigingen en de lokale basisschool, de enquête onder de aandacht te brengen. Het brede draagvlak voor de enquête en de enorme hoeveelheid reacties geeft aan dat verkeersonveiligheid leeft in Gassel!

 

Provinciale weg N321 is het gevaarlijkst

De provinciale weg N321 wordt door 53.6% van de respondenten als meest verkeer onveilig ondervonden. De voornaamste problemen zijn de gevaarlijke oversteek, de hoge snelheid en behoefte aan meer overzicht (op de afslagen). De voorgestelde maatregelen zijn verlaging van de maximale snelheid over het hele traject van Hoeve tot aan Ten Holtweg (afslag naar sportvelden), gecombineerd met snelheidsbeperkende maatregelen (verkeerslichten of rotonde) ter hoogte van de kruising met de Schaarweg/Overlaat, beter verlichting en borden nabij de afslagen.

De Graafsedijk/Wijnroemer komt met 17.1 % als tweede verkeersonveilige situatie uit het onderzoek naar voren. Grootste probleem op de  Graafsedijk/Wijnroemer is dat ook daar de snelheid te hoog ligt. De voorgestelde maatregelen voor deze locatie zijn, toepassen van drempels en betere handhaving door snelheidscontroles.

De overige verkeersonveilige situaties zijn versnipperd en worden maar door een beperkte groep respondenten aangegeven. Echter opgeteld vindt bijna 8% van de respondenten, verschillende verkeerssituaties rond de school onveilig. Omdat (schoolgaande) kinderen nog onvoldoende verkeerservaring en -inzicht hebben en zich anders gedragen dan volwassenen in het verkeer, zouden hier ook aanvullende maatregelen gewenst zijn.

Doel

Bovengenoemde resultaten van de enquête zal de werkgroep met de gemeente Grave en de provincie Noord-Brabant delen. De werkgroep verzoekt hen hier serieuze kennis van te nemen en met gepaste voorstellen voor maatregelen te komen.