Nieuwsbrief 1e jaargang nr. 2

 

molen

Hier voor u ligt het tweede nummer van de Gasselse nieuwsbrief.
Indien alles uitkomt zoals ons is voorgehouden bij de offerte, ziet u hier
een sterk verbeterde uitgave, professioneler dan de eerste.
De vormgeving hiervan is vooral te danken aan Byron Reclamebureau,
dat voor een vriendenprijs dit voor ons deed en zo een voorbeeld
maakte, hoe de volgende edities eruit kunnen zien. Dank ook aan
Erwin Jonkman, die hiertoe de nodige inspanningen deed.
Er is sinds de vorige uitgave weer heel veel gebeurd in Gassel. U vindt
het allemaal terug in deze nieuwsbrief. De drie afzonderlijke
Stichtingen stelden weer allerhande berichten op, zodat u weer
helemaal op de hoogte bent van wat er speelde in Gassel, dan wel
staat te gebeuren.
De agenda voor de komend drie maanden neemt in dit bulletin een
vooraanstaande plaats in, met name om ieder op de hoogte te houden
van het wel en wee in Gassel. Ook de verenigingen worden
opgeroepen om hun agenda via deze nieuwsbrief onder de aandacht
van de Gasselnaren te brengen.
Naast een groot aantal plezierige zaken, vinden ook steeds weer
minder vrolijke gebeurtenissen plaats. Een wil ik er met name noemen:
Het vrij plotseling overlijden van Theo Jaspers. Wij staan stil bij het
wegvallen van een man, die zoveel op allerlei gebied voor de mensen
in Gassel deed. Of het nu de Viersprong, de Kermis of het Gilde was,
overal droeg Theo zijn steen aan bij. Veel dank zijn we hem
verschuldigd. Wij wensen zijn familie en directe omgeving veel kracht
toe om dit verlies te kunnen dragen.
Dan is er nog de naamgeving van deze nieuwsbrief. Er zijn op onze
oproep van vorige keer enkele namen genoemd: “Hart van Gassel”;
“De Gasselnaar”; “Gassels Nieuws”; “Even bijpraten” en tenslotte: “t
Gasseltje”. De meest aansprekende naam zit er o.i. nog niet bij.
Daarom nogmaals een oproep, ofwel om steunbetuiging, dan wel om
nog andere namen te bedenken.

foto Jan Sol

Jan Sol
Voorzitter dorpsraad Gassel.
17 oktober 2015

 

 

Logo_UtTurpGassel

Flower baskets

SFEERVERLICHTING EN FLOWER BASKETS
Zoals u waarschijnlijk al in een eerder bericht hebt gelezen zijn wij in
januari j.l. genomineerd bij “Kern met Pit” om een prijs te mogen
ophalen als wij in januari 2016 ons project Sfeerverlichting hebben
gerealiseerd. Zoals het er nu naar uit ziet gaat ons dat lukken. Onze
vrijwilliger Maikel Josemanders heeft het laswerk klaar. Rudy Derks en
Jasper Hendriks zijn nu bezig de lichtslangen te monteren. Naast onze
vrijwilligers bedanken wij ook de firma Smits van Spijk voor de hulp en
steun welke wij van Hans kregen. Daarnaast zijn Cor Rovers en Peter
Kempen uit Escharen ons erg behulpzaam geweest met hun adviezen.
Als dit allemaal gaat lukken kunnen wij dus in januari 2016 € 1.000,00
ophalen bij Kern met Pit. Naast de donatie van de dorpsraad en met de
subsidie van de provincie is de Stichting in staat het project
sfeerverlichting rondom het plein te realiseren.
De bloembakken(flowerbaskets) aan de lantaarnpalen op het
Julianaplein zijn met deze budgetten ook aangekocht en Martien van
de Lockant heeft deze laten vullen en beplanten. Zondag 13 december
hopen wij op een gezellige wijze de sfeerverlichting te ontsteken
samen met de Gasselse Ondernemers Vereniging en de Dorpsraad.
Alle inwoners van Gassel zijn daarbij van harte welkom.

 BEZOEK KONING WILLEM ALEXANDER
Op 10 september heeft de dorpsservicewinkel een verrassingsbezoek
gehad van Koning Willem Alexander. Als beschermheer van het
Oranjefonds had de Koning zelf aangegeven graag een bezoek te
willen brengen aan Gassel om met eigen ogen te zien wat er met het
geld dat in 2010 door het Oranjefonds is gedaan om het project “Ut
Turp” te doen slagen. De Koning waserg enthousiast over datgene wat
is bereikt om de leefbaarheid in het dorp in stand te houden en prees
het bestuur en de vrijwilligers.

bezoek koning

Op 10 september 2015 heeft Koning Willem Alexander, in de functie
van beschermheer van het Oranjefonds, een werkbezoek gebracht aan
de Dorpsservicewinkel in Gassel. Als beschermheer van het
Oranjefonds had de Koning zelf aangegeven graag een bezoek te
willen brengen aan Gassel om met eigen ogen te zien wat er met het
geld dat in 2010 door het Oranjefonds is gedaan om het project “Ut
Turp” te doen slagen. Begin juli ontving het bestuur een
telefoonbericht van het Oranjefonds waarin werd medegedeeld dat de
Koning het project van de Stichting Dorpsservicewinkelgraag wilde bezoeken.
Alles onder embargo. Eenweek later zaten voorzitter en
secretaris in het“achterkamertje” van de
dorpsservicewinkel om de tafel met de plv. directeur van het
Oranjefonds, de persoonlijke adviseur van de Koning, Hoofd
Beveiliging van het Koninklijk Huis, de voorlichter van de gemeente
Grave en de beide wijkagenten om de komst van de Koning voor te
bereiden. De opdracht die het bestuur kreeg was dat het om
veiligheidsredenen echt een geheim moest blijven. De nadruk werd
ook gelegd op het feit dat het een werkbezoek aan de
dorpsservicewinkel betreft. Voor de bestuursleden brak nu een
periode aan waarin voorbereidingen moesten worden getroffen om
alles goed te laten verlopen. Vele vragen kwamen op tafel en door
goed contact te houden met het Oranjefonds is alles onder controle
gebleven. Door het bestuur zijn een aantal mensen uitgenodigd voor
het eerste gesprek met de Koning waarvan de Stichting in het verleden
en heden nog veel steun aan heeft. Ook de ondernemers gaven aan
dat zij aanwezig zouden zijn er van uitgaand dat alleen de directeur
van het Oranjefonds zou komen. Daags voor de komst kreeg het
bestuur groen licht om de schoolkinderen van Gassel uit te nodigen
om de Koning uit te zwaaien. In allerijl werden 100 oranjevlaggetjes
gekocht en op de dag zelf een half uur voor de komst de Koning werd
de directeur van de school op de hoogte gebracht van het Koninklijk
bezoek. De Koning was erg enthousiast over datgene wat is bereikt
om de leefbaarheid in het dorp in stand te houden en prees het
bestuur en de vrijwilligers. Voor het bestuur, de ondernemers, de
kinderen en belangstellenden die dankzij de social media aanwezig
waren een onvergetelijke mooie middag.

CAFETARIA
Per 1 september hebben we een nieuwe uitbater vastgelegd. Uit 11
belangstellenden is de keuze uiteindelijk gevallen op Erol Cakir. Op 4
november zal hij een openingsfeest geven met acties voor jong en
oud. Vanaf 12.15 uur zijn alle kinderen welkom. Ook wil hij
het assortiment behoorlijk uitbreiden en de openingsuren
aanpassen, zodat de mensen minder vaak zullen misgrijpen
en op nog meer service kunnen rekenen. Onze Gasselse ondernemers
hebben Erol gesteund en geholpen om de veranderingen die hij wilde doorvoeren te realiseren.
Dat was natuurlijk voor electriciteit, internet, Wifi en alarm Smits van
Spijk. Voor water en gaszaken was dat Das Brans en voor de
wijzigingen aan het interieur Wiel ten Haaf. Wij wensen Erol en zijn
medewerkers veel succes in Gassel.
(Foto van: Erol Cakir, zijn team en koning Willem Alexander)

Erol en medewerkers

 

 

logo Viersprong

NIEUW GEZICHT IN HET BESTUUR
VAN DE VIERSPRONG.
In de vorige uitgave van de Gasselse nieuwsbrief vroegen we wie secretaris
van ons bestuur zou willen worden. Dennis Leemrijse heeft daar positief op
gereageerd. In de zomer hebben we nader kennis met elkaar gemaakt en
sindsdien draait hij volop mee.
(Foto van: Dennis Leemrijse)

foto Dennis
Dennis is 37 jaar en woont sinds oktober 2014 met zijn vrouw Ramona
en hun twee kinderen (Kevin, 3 jaar en Sem, 6 maanden) in ons dorp.
Hun adres is Deel 4.
Dennis heeft een HTS Werktuigbouwkunde achtergrond en werkt bij
een bedrijf dat gietijzeren componenten ontwerpt en produceert voor
de automotive-industrie. Het lidmaatschap is voor hem een goede
manier om betrokken te zijn bij het wel en wee van Gassel. Als hobby
maakt hij foto/video reportages.

06 31 78 77 68
bestuur@vierspronggassel.nl

WIE VOLGT?
Het bestuur kan nog meer vers bloed gebruiken. We zoeken zowel
een nieuw lid, als iemand die de rol van voorzitter kan vervullen. Voor
meer informatie kan je contact opnemen met de voorzitter,
Kees-Willem van Gorkum,
06-52008685.

 

THEO JASPERS
Op 11 oktober 2015 is Theo Jaspers overleden aan de gevolgen van
leukemie. Theo was een geboren en getogen Gasselnaar en sterk
verbonden met het sociale leven in het dorp. Hij was actief bij de
voetbalclub en de carnavalsvereniging, maar leverde ook zijn bijdrage
aan vele andere activiteiten. Samen met anderen zette hij dit voorjaar
nog zijn schouders onder het voortbestaan van de kermis. Sinds een
jaar leverde hij een gewaardeerde inbreng in het stichtingsbestuur van
de Viersprong.
Wij leven mee met zijn vrouw Fieke en de kinderen.
Theo zal in het dorp gemist worden.

 

HUUR SPULLEN VAN DE VIERSPRONG VOOR
ACTIVITEITEN IN HET DORP
In de nieuwsbrief van al aangegeven dat we een deel van de inventaris
willen verhuren voor activiteiten in het dorp. Inmiddels hebben we een
regeling en de prijzen vastgesteld.
Als je een ruimte in de Viersprong huurt, krijg je de
meubels en materialen die je nodig hebt daar gewoon
bij. Maar als je stoelen, tafels of sportmaterialen wilt
gebruiken voor een buurt-, kinder- of sportactiviteit
kan je ze tegen een schappelijke prijs huren.
Uiteraard ben je wel zelf verantwoordelijk voor
eventuele schade die tijdens het gebruik ontstaat.
Niet alles is te huur: De onderstaande lijst geeft een overzicht.

Materiaal                                           Aantal aanwezig                   Prijs per dag  (of per evenement) *

Houten stoel                                     ± 120                                       € 1,00 per stuk
Opvouwbare houten tafel
(2mtr lang)                                        ± 20                                         € 2,50 per stuk

Houten bank: 3,6 mtr lang,
lage bankjes                                       6                                                € 2,50 per stuk
Trapezoïde met dekplaat             4                                                € 2,50 per stuk
Korfbal: paal met
kunststof mand                                2                                                € 7,50 per twee stuks
Podiumstuk                                       ± 30                                          € 10,00 per vier stuks
Goal                                                       2                                                 € 7,50 per twee stuks
Statafel                                                 15                                               € 5,00 per stuk
Beamer                                                 1                                                 € 7,50 per keer
Verhuur loopt via de beheerder. Hij zal de te verhuren spullen in- en
uitschrijven en voor en na verhuur controleren op schade.

 

logo dorpsraad

 

Kermis
Het afgelopen kwartaal zijn er, na een korte onderbreking door de
zomervakantie, weer de nodige activiteiten ondernomen door de Dorpsraad.
We noemen graag de volgende evenementen:

KERMIS
Met medewerking van een nieuwe Kermiscommissie is er weer een heuse 3-
daagse Kermis georganiseerd. Er is maandenlang gewerkt aan een
gevarieerd en een voor alle doelgroepen aansprekend programma met
vermaak voor alle leeftijden met bijbehorende muziek. Hoewel het
terugtreden van de lokale horecaexploitant op het laatste moment nog voor
de nodige commotie heeft gezorgd is er met medewerking van Het Lagerhuis
uit Mill een geslaagd evenement op de kaart gezet. Gestart werd met een
ballonnenwedstrijd op vrijdagmiddag, waarna de jeugd met een bijdrage
vanuit de Dorpsraad de opgestelde attracties kon gaan ontdekken. Op deze
plaats een woord van dank aan de sponsoren, de Kermiscommissie en de
vrijwilligers die deze gezellige kermis heeft mogelijk gemaakt.

 

BREEDBAND INTERNET
Inmiddels is in het Land van Cuijk de coöperatie LVCNet opgericht teneinde
het breedband internet voor het gehele land van Cuijk mogelijk te maken. De
deelnemende gemeenten zullen alle een bedrag in deze coöperatie storten,
waarbij de wethouders toezicht uitoefenen op de activiteiten. In totaal zoekt
LVCNet ca. 400 ambassadeurs, zodat er per dorp of wijk een Glasvezelteam
kan worden gevormd. Voor Gassel gaat het om 5 personen, die alle een
activiteit uit de Toolkit voor hun rekening willen nemen. Tijdens de
Dorpsschouw zal LVCNet een korte presentatiefilm laten zien en een
toelichting geven. Tevens bestaan er mooie kansen voor sportverenigingen
om wat extra’s in de clubkas te zien tegemoet te kunnen zien. Voor de
toekomstige leefbaarheid is snel internet een basisvoorwaarde, zodat de
Dorpsraad dit initiatief van harte ondersteunt.
OPSCHOONDAG GASSELS BOS
Op 07 november 2015 zal tussen 09.00 en 15.00 uur met ondersteuning van
professionals van de gemeente Grave met vrijwilligers de nodige activiteiten
worden ondernomen in het bos; het gaat om het snoeien, afzagen van dood
hout, opruimen van takken en met maken van rillen in het bos. Aanmelden
voor deze bijeenkomst kan via dorpsraadgassel@hotmail.com;
Voor een lunch wordt gezorgd!

 

 

Burendag 2015

BURENDAG
Het was een fantastische Burendag op het Julianaplein in Gassel. Met zo’n 45
dorpsgenoten als vrijwilliger kijken we terug op een zeer geslaagde
ontmoeting. Jong en oud, overal lachende gezichten, mensen die blij waren
elkaar weer eens te zien en te spreken. Een speciaal woord van dank aan alle
sponsoren uit Gassel die het mede mogelijk hebben gemaakt. En natuurlijk
ook het Oranjefonds, die nog een fotograaf stuurde om plaatjes te schieten
van deze mooie dag. De burgemeester en wethouders waren geruime tijd
aanwezig om mee te genieten van deze stralende Burendag.
De bakwedstrijd Heel Gassel Bakt was een groot succes, zoveel
dorpsgenoten lieten blijken graag taarten en cakes te bakken! Ook de
kinderen lieten zich niet onbetuigd met mooie en lekkere cupcakes. De
vakkundige jury heeft met veel plezier de prijzen uitgereikt. Alles is
geserveerd aan de dorpsgenoten en het ging erin als koek!
En Gassel zou Gassel niet zijn zonder muzikanten van Gasselse bodem. Er
was dan ook een vrolijk muzikaal optreden van de groep Speulenderwijs met
meezingliedjes al dan niet op eigen tekst. En het Studieorkest van Gassel
speelde met plezier. En natuurlijk liet iedereen zich de koffie goed smaken
tussen het jeu de boules, soep, pannenkoeken en kinderactiviteiten en de
zon scheen in de strakblauwe lucht. Overal zaten en stonden mensen te
praten en te lachten.
Als laatste activiteit beantwoordde een ieder een paar vragen over de
kwaliteit van leven in Gassel. Namens de Dorpsraad Gassel heeft de
werkgroep iedereen om persoonlijke wensen en/of ideeën gevraagd die
kunnen bijdragen aan nog prettiger wonen in Gassel. Deze werkgroep buigt
zich over de uitkomsten en zal met een voorstel komen hoe nu verder. Met
deze stralende Burendag is er een goede stap gezet om zorg en welzijn in
Gassel een stimulans te geven. Want het moge duidelijk zijn: Gassel heeft
zorg voor elkaar.
Of: waar een klein dorp groot in kan zijn…

 

DORPSSCHOUW 2015
Graag nodigen wij u uit voor de komende Dorpsschouw van 03 november
2015. Vanaf 19.30 uur zal het College van B&W haar opwachting maken in
de Viersprong. De bijeenkomst wordt gecombineerd uitgevoerd met de
Deelnemersraad. Als Dorpsraad lijkt ons het thema dan ook voor hand
liggen: graag vernemen wij vanuit zowel de politiek als vanuit de

‘ Wat wil Gassel in 2016? ‘
Deelnemersraad en de Gasselse bevolking ideeën en suggesties waar
onze inzet zich in 2016 en verder op dient te richten. Wat wil Gassel in
2016? Wij hopen vanuit de politiek dan te mogen vernemen hoe zij dit zien
en tevens hoe het nieuwe subsidiestelsel voor de activiteiten van de
Dorpsraad gaat worden vormgegeven. Dus graag uw aanwezigheid en
mening op de 3e!

 

AGENDA
03-11-2015 Dorpsschouw met bezoek college van B&W
04-11-2015 Opening cafetaria
07-11-2015 Opschoondag Gassels Bos
20+21-11-2015 Music Explosion
13-12-2015 Ontsteken sfeerverlichting Julianaplein
01-01-2016 Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie Viersprong

 

Logo_UtTurpGassel

Voorzitter Cor van Boekel tel: 0486-472232
Secretaris Jan Schraven tel: 0486-471068
Penningmeester Fleur Hendriks tel: 06-13367989
Bestuurslid Toon Kremers tel: 0486-474477
Bestuurslid Toon Vervoort tel: 06-29081155

Correspondentieadres: Secretariaat: email: jschraven@home.nl
De Akker 18, 5438
AS Gassel

 

 

logo Viersprong

Voorzitter Kees-Willem van Gorkum tel: 0486-420132
Secretaris Dennis Leemrijsse tel: 0486-851328
Penningmeester Dini van Toor tel: 0486-420210
Bestuurslid Peter van Kollenburg tel: 0486-474564
Bestuurslid Arie Peters tel: 0486-473732
Bestuurslid vacature

Mailadres voor alle bestuursleden: bestuur@vierspronggassel.nl

 

logo dorpsraad

Voorzitter Jan Sol tel: 0486-432876
Secretaris Pia van Spijk tel: 0486-471118
Penningmeester Erwin Jonkman tel: 06-22936600
Bestuurslid Ineke Hendriks tel: 0486-475252
Bestuurslid Jan van Laarhoven tel: 0486-423561

Adres: Zeegstraat 16
5438 NM GASSEL
email: dorpsraadgassel@hotmail.com